Βελτσίστας Παναγιώτης

Σύμβουλος

Ο Παναγιώτης Βελτσίστας είναι σύμβουλος-μελετητής τεχνικών έργων πληροφορικής, επικοινωνιών και πληροφοριακών συστημάτων. Έχει λάβει Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το ΕΜΠ (2006) και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Telecom ParisTech Γαλλίας (2008). Έχει δεκαετή εργασιακή εμπειρία σε έργα πληροφορικής και συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέσεις υπευθύνου διαχείρισης έργων, συμβούλου φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, μελετητή για την εκπόνηση και παρακολούθηση επιχειρηματικών σχεδίων, καθώς και υπευθύνου επιχειρησιακού-οργανωτικού σχεδιασμού.