Γαλανός Γεώργιος20180630121336

Γαλανός Γεώργιος

Υπεύθυνος Έργου
Μανάσης Ιωάννης20180630121205

Μανάσης Ιωάννης

Διαχείριση Έργων
Ραχανιώτης Νικόλαος20180630120957

Ραχανιώτης Νικόλαος

Εκπόνηση Μελετών Οικονομικού Περιβάλλοντος
Αγκυρόπουλος Χάρης20180630120744

Αγκυρόπουλος Χάρης

Επεξεργασία & Ανάλυση Μικρο/Μάκροοικονομικών Δεδομένων
Ρουκανάς Σπυρίδων20180630120205

Ρουκανάς Σπυρίδων

Εκπόνηση & Παρακολούθηση Υλοποίησης Επιχειρηματικών Σχεδίων & Σχεδίων Καινοτομίας
Γεωργόπουλος Νικόλαος20180630115308

Γεωργόπουλος Νικόλαος

Επιχειρησιακός, Οργανωτικός, Τεχνολογικός & Λειτουργικός Σχεδιασμός και Ανασχεδιασμός