Ο Πειραιάς εμφανίζει μια ανεπτυγμένη και με υψηλή παραγωγικότητα οικονομική δραστηριότητα , με επίκεντρο τους κλάδους της Γαλάζιας Οικονομίας. Κατέχει παγκόσμιες διασυνδέσεις καθώς αποτελεί μια από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές δυνάμεις στον κόσμο.

Η Στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη στο Δήμο Πειραιά συνιστά μια ολιστική προσέγγιση σχεδιασμού, περιλαμβάνοντας όλους τους κλάδους που σχετίζονται με τη Γαλάζια Οικονομία. Παράλληλα θέτει τις βάσεις για την ενίσχυση της διαδημοτικής και υπερτοπικής συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή.

Η Στρατηγική του Δήμου Πειραιά για τη Γαλάζια Ανάπτυξη αποσκοπεί στην υιοθέτηση μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης προσέγγισης με έντονα συμπληρωματικό και πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα, έναντι της υλοποίησης μεμονωμένων παρεμβάσεων και δράσεων.

Προσφέρει ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο για την ανάπτυξη ενός υγιούς, παραγωγικού και ανθεκτικού κόμβου της Γαλάζιας Οικονομίας, στοχεύοντας στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη στους κλάδους της Γαλάζιας Οικονομίας στον Πειραιά και την ευρύτερη περιοχή του.

Επιπλέον, αποσκοπεί στην προώθηση των κλάδων που σχετίζονται με την Γαλάζια Οικονομία, στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και στην ανάδειξη τον Πειραιά ως επενδυτικό και τουριστικό προορισμό.

Οι στόχοι του ΚΓΚ-ΓΟ ενσωματώνονται στο Όραμα της Στρατηγικής για την Γαλάζια Ανάπτυξη του Πειραιά, το οποίο αποσκοπεί να καταστεί ο Πειραιάς ένα Καινοτόμο, Ανταγωνιστικό και Ανθεκτικό Κέντρο Οργάνωσης και Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων σχετικών με τη Γαλάζια Οικονομία, με Διεθνή Προσανατολισμό και Εμβέλεια.

Προκειμένου να επιτευχθεί η εδραίωση της Γαλάζιας Οικονομίας ως βασικού παράγοντα της ανάπτυξης του Πειραιά, της ευρύτερης περιοχής του, της Περιφέρειας και της Χώρας, η Στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη επικεντρώνεται στους εξής στόχους:

Διαμόρφωση του πλαισίου και των μέσων που διευκολύνουν την αποτελεσματική συνεργασία των ενδιαφερόμενων και εμπλεκομένων μερών σε διαφορετικά επίπεδα σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων.
Προώθηση της γνώσης και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού για την ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας.
Προώθηση της γαλάζιας επιχειρηματικότητας και ενίσχυση της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας σε δραστηριότητες της Γαλάζιας Οικονομίας.
Βελτίωση του (χωρικού) σχεδιασμού και των υποδομών που υποστηρίζουν τη βιώσιμη και έξυπνη ανάπτυξη.
Ανάδειξη του Πειραιά ως κόμβου ενημέρωσης και διάχυσης γνώσης και πληροφορίας σε θέματα της καινοτόμου γαλάζιας επιχειρηματικότητας και της Γαλάζιας Ανάπτυξης.