Το έργο «Υποστήριξη για τη δημιουργία και ανάπτυξη Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας για τη Γαλάζια Οικονομία (ΚΓΚ – ΓΟ) στον Πειραιά» αποσκοπεί στη σύνδεση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή με τους ερευνητικούς φορείς, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης για την παραγωγή και διάχυση της καινοτομίας στην οικονομία.
Το έργο εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική Γαλάζιας Οικονομίας του Δήμου Πειραιά, όπου αναπτύσσεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη βελτίωση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας του Πειραιά με την ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων των υφιστάμενων επιχειρήσεων, τον εντοπισμό νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και τη δημιουργίας νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων.

Η Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας του Δήμου Πειραιά παρέχει ένα πλέγμα δράσεων και συγκεκριμένα τέσσερα ψηφιακά εργαλεία:

  1. Εφαρμογή για την ενίσχυση της ασφάλειας και της επιχειρησιακής επίγνωσης επί των επιβατηγών πλοίων όπως τα κρουαζιερόπλοια
  2. Προληπτική συντήρηση μέσω πρόβλεψης πιθανών βλαβών
  3. Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για τις ηλεκτρολογικές πλατφόρμες εμπορευματικών μεταφορών (electronic Freight Transport Information, eFTI) στον Πειραιά.
  4.  e-Mall, Ηλεκτρονική πλατφόρμα προβολής και Προώθησης των επιχειρήσεων της Γαλάζιας Οικονομίας στον Πειραιά.

Οι επιπλέον υπηρεσίες του έργου συμπεριλαμβάνουν εργαλεία όπως:

  • Ευφυή μοντέλα ψηφιακής διοίκησης παραγωγής και διάθεσης προϊόντων
  • On-demand πλατφόρμα Massive Open Online Courses (MOOC), με υλικό για το σύνολο των δυναμικών κλάδων Γαλάζιας Οικονομίας του Πειραιά.
    Αναλυτικά θα βρείτε λεπτομέρειες για κάθε υπηρεσία στην καρτέλα «Υπηρεσίες» στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Μέσω της εκπόνησης του έργου ενθαρρύνεται η οργάνωση, η ανάδειξη και η ενίσχυση του ερευνητικού αποτελέσματος και της καινοτομίας, που παράγεται από ερευνητικούς φορείς για τους κλάδους της Γαλάζιας Οικονομίας και παράλληλα η ευρεία ενημέρωση των επιχειρήσεων και των φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης, με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων στη βάση δημιουργίας μιας ‘Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας, η οποία θα εμπλέκει συνεργατικά εταίρους από το ακαδημαϊκό, ερευνητικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής Πειραιά.

Συνεπώς, μέσα από το έργο επωφελούνται επιχειρήσεις που εντάσσονται στους κλάδους της Γαλάζιας Οικονομίας στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Για να δείτε ποιοι είναι οι κλάδοι της Γαλάζιας Οικονομίας ενημερωθείτε από https://kics.gr/elibrary/

Οι εξατομικευμένες συμβουλευτικές Υπηρεσίες της Κοινότητας Γνώσης παρέχονται δωρεάν στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ως έμμεση ενίσχυση και εμπίπτουν στο «Κανονισμό de minimis».

Δηλαδή οι υπηρεσίες που θα παρέχονται αντιστοιχούν σε ορισμένο ποσό ενίσχυσης.

Οι ενισχύσεις αυτές έχουν ένα ανώτατο όριο έως 200.000 ευρώ προ ΦΠΑ για διάρκεια τριών ετών.

Η διαδικασία για τη λήψη υπηρεσιών υποστήριξης είναι απλή.
Αν είστε επιχείρηση που εντάσσεται στους κλάδους της Γαλάζιας Οικονομίας που δραστηριοποιείται στο Δήμο Πειραιά αλλά και στην ευρύτερη περιοχή ή θέλετε να δραστηριοποιηθείτε στο Δήμο Πειραιά μπορείτε να υποβάλετε την σχετική αίτηση.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του παρόντος ιστότοπου. Εναλλακτικά μπορείτε να απευθυνθείτε στην Κοινότητα Γνώσης για να λάβετε την αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μετά την εξέταση της αίτησης σας θα λάβετε ενημέρωση για τα επόμενα βήματα υποστήριξης.