Η κοινότητα Γνώσης

Το έργο εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική Γαλάζιας Οικονομίας του Δήμου Πειραιά